Quảng Ngãi: Chưa phát hiện tham nhũng

Trong quý II tỉnh Quảng Ngãi sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Quảng Ngãi Chưa phát hiện tham nhũng

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào chương trình giảng dạy năm học 2015 - 2016 theo Kế hoạch số 4565/KH- UBND ngày 7/11/2013 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 5868/KH-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2016.

Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN đã được phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ theo quy định tại Nghi định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ đạt hiệu quả cao.

Trong quý I, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 138 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 2.139,2 triệu đồng cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 1.767 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 372,2 triệu đồng, ban hành 278 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 933 triệu đồng.

Trong đó, đáng chú ý, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 17 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi nộp ngân sách 492,8 triệu đồng; có 2 tổ chức và 3 cá nhân sai phạm phát hiện qua thanh tra đã bị xử lý trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 4/12/2015 về nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh; ban hành Công văn số 887/UBND-NC ngày 1/3/2016 về việc chỉ đạo công tác quản lý và thanh tra đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, ban hành 3 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra; Thanh tra tỉnh ban hành 19 văn bản.

Các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 692 lượt/836 người của 660 vụ việc, tăng 7,3% về số lượt so với quý I năm 2015. Trong tổng số 660 vụ phát sinh qua tiếp công dân, có 330 vụ khiếu nại, 2 vụ tố cáo và 328 vụ phản ánh, kiến nghị.

Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 1.394 đơn thư các loại, giảm 3,7% so với quý I năm 2015. Thủ trưởng các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết 37 vụ trong số 84 vụ thuộc thẩm quyền, đạt 44%.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 4 cuộc thanh tra trong đó có nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN tại 4 đơn vị (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi); UBND huyện Sơn Hà (UBND xã Sơn Linh), UBND huyện Tu Nghĩa (UBND xã Nghĩa Trung); UBND thành phố Quảng Ngãi (UBND phường Trương Quang Trọng), đã kết thúc thanh tra tại 1 đơn vị và đang dự thảo kết luận thanh tra.

Quý I, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Hàn Ngọc thanhtra.com.vn

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét