Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm tại VSIP Quảng Ngãi, hàng loạt công chức bị đề nghị kiểm điểmSau khi thanh tra Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện hàng loạt sai phạm và đề nghị kiểm điểm hàng loạt công chức.

Hàng loạt sai phạm được phát hiện

Mới đây, này 02/11/2018, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 752/TB-TTT - Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Theo thông báo này, ngoài một số ưu điểm thì trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi còn xảy ra những hạn chế, thiếu sót.Vsip quảng ngãi
Ảnh minh họa

Cụ thể, qua thanh tra phát hiện đến nay Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường với diện tích đất là 13.665 m2 của 18 trường hợp.

Xác định thời gian cho thuê đất với thời gian hoạt động của Dự án chưa phù hợp quy đinh tại Điều 51 Nghị định só 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (thời hạn cho thuê đất tính theo thời hạn của Dự án chứ không phải tính từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất cụ thể).

Chưa thực hiên nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP với diện tích là 84,5 ha diện tích đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp được cho thuê tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh.

Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp với diện tích là 115,3 ha được cho thuê tại các Quyết định số: 296/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015; Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016; Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 theo Nghị quyết số16/2016/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đối với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi: Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND các xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh xử lý dứt điểm 18 trường hợp chưa giải phóng mặt bằng nằm trong diện tích đã có Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh.vsip quảng ngãi
Ảnh minh họa

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND huyện Sơn Tịnh và các cơ quan có liên quan để nhanh chóng hoàn thành thủ tục để trình UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích đã đầu tư xây dựng nhưng chưa có Quyết định cho thuê đất, điều chỉnh lại 05 Quyết định cho thuê đất, 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về thời gian cho thuê đất phải phù hợp với thời gian thực hiện Dự án được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tới một số Sở, ngành như sau:

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm công chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vấn đề về đất đai đã để xảy ra các sai phạm được nêu trong Kết luận để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc để xuất UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời gian cho thuê đất tại 5 Quyết định cho thuê đất đã ban hành; tổ chức thu hồi 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót về thời gian, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời gian cho thuê đất phù hợp với thời gian thực hiện Dự án.

Tổ chức rà soát lại các Quyết định cho thuê đất tại các Khu Đô thị, Khu Dịch vụ hỗn hợp phía Nam do Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư để xác định diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND để chuyển hồ sơ cho Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp vào Ngân sách tỉnh theo quy định.

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trả tiền thuê đất phải theo đúng quy định pháp luật, kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đại trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đối với Sở Tài chính: Tổ chức kiểm điểm công chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện Thông tư số 205/2012/TT-BTC, dẫn đến chưa tham mưu cho UBND tỉnh phương án thực hiện Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP trong trường hợp người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ bằng tiền và việc chưa làm hết trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 44 / 2016 / QĐ - UBND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm công chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án bóc và sử dụng lớp đất mặt để trồng cây xanh tại Khu Công nghiệp không đúng quy định của pháp luật;

Chưa tham mưu kịp thời UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1078/QĐ-UBND khi Nghị định số 42/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực; tham mưu UBND tỉnh gia hạn Phương án bóc và sử dụng lớp đất mặt vào mục đích trồng cây xanh trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi là trái với Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc để xuất UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Nguồn:Tú Anh/Phapluatplus.vn

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét :

Đăng nhận xét